Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Denne hjemmeside drives af PERFETTI VAN MELLE Danmark ApS. (i det følgende “PVM”).

PVM bekymrer sig om dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke og hvordan personlige data indsamles og behandles af PVM som dataansvarlig.

KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATAANSVARLIGE

Du kan finde PVM's kontaktoplysninger nedenfor:

Navn: Perfetti Van Melle Danmark ApS.

Adresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup, Danmark

Telefon: +45 35151840

DPO e-mail: pvmdpo@perfettivanmelle.com

BEHANDLEDE PERSONLIGE DATA

Personlige data” betyder enhver information, som du direkte eller indirekte kan identificeres ud fra.

Afhængigt af de tjenester, der leveres på denne hjemmeside, kan PVM behandle forskellige slags personlige data såsom navn, adresse, alder, e-mailadresse, telefonnummer, IP- eller cookies-id'er osv.

FORMÅLET MED BEHANDLING OG JURIDISK GRUNDLAG

PVM kan behandle dine personlige data til forskellige formål såsom:

 • For at besvare dine spørgsmål og klager
 • For at administrere din deltagelse i konkurrencer/kampagner
 • For at administrere din konto
 • For at administrere abonnementet på nyhedsbrevet
 • For at administrere din ansøgning
 • For at forbedre vores produkter
 • For at tillade hjemmesidens korrekte funktionalitet.

Afhængigt af formålene vil PVM behandle dine personlige data baseret på:

 • dit samtykke: udtrykkeligt givet efter at være blevet informeret på forhånd. 
 • kontraktforhold: etableret for at give noget, du udtrykkeligt har anmodet om
 • juridisk forpligtelse: at være i overensstemmelse med specifikke love/forskrifter
 • PVM-virksomhedens legitime interesse.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

PVM er forpligtet til at beskytte mindreåriges privatliv.

På hjemmesiden kan du finde sektioner, der kun er tilgængelige, hvis du har alderskravet angivet i det pågældende afsnit.

Når behandlingen af personlige data er baseret på samtykke, er en sådan behandling kun lovlig, hvis du har den påkrævede alder til at give samtykke. I modsat fald bedes du minde om, at nævnte samtykke skal gives eller godkendes af indehaverne af forældremyndigheden over dig.

Hvis du er mindreårig, bør du gennemgå vilkårene i denne privatlivspolitik med dem, der har forældremyndighed, for at sikre, at I begge forstår dem. Selvom vi ikke er ansvarlige for at bestemme alderen på vores brugere, kan vi udføre verifikationstjek.

OPBEVARINGSPERIODE

Opbevaringsperioden for personlige data afhænger af formålet med behandlingen.

PVM vil slette dine personlige data, når det ikke længere er nødvendigt for at nå formålet, undtagen i de tilfælde, hvor PVM skal opbevare personlige data for at overholde juridiske forpligtelser. For sådanne tilfælde vil du finde de specifikke kriterier for opbevaring i den dedikerede informationsmeddelelse.

MODTAGERE

Dine personlige data må kun videregives eller behandles af personer, der er autoriseret af PVM, eller af tredjeparter, der kan få adgang til og behandle dem på vegne af PVM.

I alle disse tilfælde vil behandlingen af personlige data kun ske for at overholde formålet med behandlingen.

Personlige data, der behandles af PVM, kan overføres eller kommunikeres til andre virksomheder i PVM-gruppen og tredjeparter, som direkte understøtter PVMs aktiviteter og hjemmesideudvikling.

OVERFØRSEL AF PERSONLIGE DATA

Vær opmærksom på, at dine personlige data, eller dele heraf, kan blive overført til tredjelande, hvor de ovennævnte Modtagere befinder sig.

Hvis dette er nødvendigt, vil det ske i fuld overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove og -forskrifter.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • At få en bekræftelse fra PVM på, hvorvidt personlige data vedrørende dig behandles eller ej
 • At anmode PVM om at rette, udfylde eller opdatere dine personlige data
 • At bede PVM om at slette dine personlige data uden unødig forsinkelse
 • At bede PVM om at begrænse behandlingen af dine personlige data helt eller delvist
 • At modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at bede PVM om at overføre dine personlige data til en anden dataansvarlig
 • At stoppe eller forhindre PVM i at behandle dine personlige data
 • Til enhver tid at trække det afgivne samtykke tilbage
 • At indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Hvis du ikke er EU-borger, har du muligvis andre rettigheder, der supplerer de ovennævnte.

Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en skriftlig kommunikation til PVM's adresse eller ved at sende en e-mail til pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com) Databeskyttelseskontoret.

PVM forbeholder sig ret til, til enhver tid, at verificere rigtigheden af de angivne personlige data.

COOKIES

Denne hjemmeside gør brug af cookies og andre identifikatorer i henhold til de oplysninger, du kan finde i Cookie-politikken.

OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIK

PVM tjekker sin egen privatlivs- og sikkerhedspolitik regelmæssigt og gennemgår den om nødvendigt i overensstemmelse med de ændringer, der er indført af loven, organisationen eller foranlediget af teknologisk udvikling. Husk at du altid læser den seneste opdaterede version.

Juridisk meddelelse

Ejeren af denne hjemmeside www.perfettivanmelle.dk ("Hjemmesiden") er Perfetti Van Melle Danmark ApS., en virksomhed der tilhører PERFETTI VAN MELLE GROUP ("PVM GROUP"), med følgende identifikationsdata:

Registreret kontor: Strandvejen 60, 2900 Hellerup

Telefon: +45 35151840

CVR: 44000458

ADGANG TIL HJEMMESIDEN

Denne juridiske meddelelse regulerer brugerens ("Brugeren") adgang til og brug af Hjemmesiden med det formål at give Brugeren oplysninger om PVM GROUP, PVM, dets produkter, aktiviteter og kampagner.

Ved at tilgå og bruge Hjemmesiden accepterer Brugeren vilkårene i denne Juridiske meddelelse, samt Hjemmesidens Privatlivspolitik og Cookiepolitik.

Brugeren er forpligtet til omhyggeligt at læse Hjemmesidens Juridiske meddelelse, Privatlivspolitik og Cookiepolitik, da disse til enhver tid kan tilpasses og/eller ændres. Hvis Brugeren ikke accepterer betingelserne i den Juridiske meddelelse, kan Brugeren ikke bruge Hjemmesiden eller dens indhold.

HJEMMESIDENS ANVENDELSE OG FUNKTION

Brugeren accepterer at gøre omhyggeligt brug af Hjemmesiden og af de oplysninger, den indeholder, Brugeren er underlagt dens regler og denne Juridiske meddelelse samt alle andre nødvendige betingelser, som PVM kan etablere til dette formål på Hjemmesiden.

Desuden må Brugeren ikke begå nogen lovovertrædelser med det formål at beskadige, misbruge og/eller overbelaste Hjemmesiden eller på nogen måde forhindre dens normale brug og funktionalitet.

Brugeren informeres om, at hvis den Juridiske meddelelse, Privatlivspolitikken eller Cookiepolitikken ikke overholdes, eller hvis andre relevante vilkår eller betingelser, der er angivet på Hjemmesiden, ikke overholdes, forbeholder PVM sig retten til at begrænse, suspendere og/eller afslutte Brugerens adgang til Hjemmesiden og gøre brug af alle tekniske foranstaltninger, der er nødvendig for at gøre det.

PVM bestræber sig på at sikre, at Hjemmesiden fungerer korrekt, at fejl undgås eller rettes hurtigt, og at indholdet på Hjemmesiden opdateres løbende. Dog garanterer PVM ikke tilgængeligheden eller kontinuiteten af adgangen til Hjemmesiden og kan ikke udelukke fejl i forbindelse med indholdet eller garantere, at det vil blive opdateret i overensstemmelse hermed.

ANSVARLIGHED

Adgangen til Hjemmesiden og brugen af enhver information eller mekanisme, der findes på den, udføres under Brugerens eksklusive ansvar.

PVM er ikke ansvarlig for skader og/eller tab, der kan opstå direkte eller indirekte som følge af adgang til eller brug af oplysningerne på Hjemmesiden, og især for oplysninger, der vedrører tredjeparter, der ikke er PVM, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er produceret af operativsystemer eller forårsaget af virus og/eller angreb på systemet. Ligeledes er PVM ikke ansvarlig for skader, som Brugeren måtte lide på grund af utilstrækkelig brug af Hjemmesiden, service- eller dækningsproblemer, afbrydelser, manglende eller defekt forbindelse og/eller internetforbindelsen.

Desuden er PVM ikke ansvarlig for eventuelle skader og/eller tab på Brugerens software og/eller hardware som følge af adgang til og brug af Hjemmesiden.

Brugeren er ansvarlig for skader eller tab af enhver art, som PVM til enhver tid måtte lide som følge af overtrædelse af nogen af de forpligtelser, som Brugeren er underlagt i henhold til denne Juridiske meddelelse, samt alle andre betingelser angivet på Hjemmesiden og/eller gældende lovgivning.

POLITIK VEDRØRENDE LINKS

a) Links til Hjemmesiden

Alle tredjeparter, der har til hensigt at inkludere et link til Hjemmesiden ("Linkende Hjemmeside") fra en hjemmeside, skal indhente forudgående skriftligt samtykke fra PVM, overholde gældende lovgivning og må under ingen omstændigheder kunne gemme deres eget eller tredjeparts indhold, der: (i) er ulovligt, skadeligt, voldeligt, racistisk, diskriminerende, nedværdigende, af seksuel karakter osv. og/eller (ii) er upassende eller uegnet i forhold til PVM’s aktiviteter.

Linket betyder på ingen måde, at PVM støtter, promoverer, garanterer, overvåger og/eller anbefaler indholdet og/eller tjenesterne på den Linkende Hjemmeside, eller er ansvarlig for indholdet på den.

I tilfælde af manglende overholdelse af nogen af de førnævnte betingelser, vil PVM straks tilbagetrække det samtykke, der er givet til den Linkende Hjemmeside, som vil være forpligtet til at slette linket.

b) Links til andre hjemmesider

På Hjemmesiden kan der være andre links, der giver Brugeren adgang til andre hjemmesider ("Linkede Hjemmesider").

Eksistensen af Linkede Hjemmesider indebærer ikke på nogen måde anbefaling, promovering, identifikation og/eller overensstemmelse fra PVM’s side med de erklæringer, indhold og/eller tjenester, der leveres via de Linkede Hjemmesider. Som følge heraf er PVM ikke ansvarlig for indholdet og andre betingelser på de Linkede Hjemmesider, og derfor er Brugeren den eneste person, der er ansvarlig for at kontrollere og acceptere dem efter at have fået adgang til og brugt dem.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende design, databaser, underliggende computerprogrammer (herunder kildekoder) samt de forskellige elementer, der udgør Hjemmesiden (tekster, grafik, fotografier, videoer, lydoptagelser, farvekombinationer osv.) ("Indhold"), samt strukturen, udvælgelsen og rækkefølgen af disse, ejes af PVM, PVM GROUP eller dets licensgivere. Alle logoer, der er inkluderet på Hjemmesiden (såsom, men ikke begrænset til, varemærker og/eller design), tilhører PVM, PVM GROUP eller dets licensgivere.

Brugen af Hjemmesiden indebærer ikke tildeling af nogen rettigheder i forbindelse med Hjemmesiden eller dens Indhold.

Det er strengt forbudt for Brugeren at reproducere, transformere, distribuere, kommunikere offentligt, gøre tilgængelig, udtrække og/eller foretage nogen anden form for ikke-autoriseret spredning eller brug af Hjemmesiden, dens Indhold og/eller PVM’s logoer.

Uautoriseret brug af Indholdet, Hjemmesiden og/eller PVM’s logoer samt enhver skade på PVM's og/eller PVM GROUP's intellektuelle ejendomsrettigheder kan give anledning til udøvelse af de tilsvarende juridiske handlinger og ansvar, der kan opstå som følge heraf.

UGYLDIGHEDSKLAUSUL

Hvis en af klausulerne i denne Juridiske meddelelse erklæres helt eller delvist ugyldig, vil denne ugyldighed eller annullering kun påvirke den pågældende bestemmelse eller del af den, mens alt andet vil forblive opretholdt, og kun bestemmelsen eller dele deraf skal tages i betragtning. I denne forbindelse vil kun den ugyldige bestemmelse i denne Juridiske meddelelse være ugyldig, og ingen anden del eller bestemmelse i den vil være ugyldig, ugyldig, skadet eller påvirket på grund af ugyldigheden eller annulleringen, undtagen i det tilfælde, hvor det bliver afgørende at påvirke denne Juridiske meddelelse som helhed.

Oplysninger om behandling af personoplysninger

I overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, informerer Perfetti van Melle Benelux B.V. (herefter ”PVM”) fortæller, at de personlige oplysninger (i det følgende benævnt ”Personoplysninger”) oplyst til PVM vil blive indsamlet og behandlet under kontrol af PVM i overensstemmelse med følgende:

a. Formål og lovlighed af behandling

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for håndtering af forholdet mellem dig og PVM. For ordentligt at håndtere denne relation, vil PVM behandle personoplysninger, der også kan omfatte særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, racemæssig eller etnisk baggrund, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og religiøse overbevisning.

Behandlingen af personoplysninger kan ske elektronisk og manuelt baseret på logiske og funktionelle kriterier i overensstemmelse med de formål, hvortil personoplysningerne indsamles, og altid i overensstemmelse med de relevante love om databeskyttelse.

b. Omfanget af kommunikation og formidling af data.

Personoplysningerne behandles kun af personale, der er autoriseret af PVM, eller af tredjepartsvirksomheder (herunder andre PVM-koncerner), institutioner eller fagfolk, der som databehandlere udfører specifikke behandlingstjenester eller aktiviteter, der supplerer de formål, der henvises til ovenfor.

De personlige data vil ikke blive videregivet på nogen måde.

c. Overførsel af personoplysninger til et tredjeland

Det kan også være nødvendigt for håndtering af vores forhold, at nogle af personoplysningerne overføres til tredjelande, hvor andre Perfetti Van Melle Gruppe-selskaber eller PVM-partnere er placeret.

d. Opbevaringsperiode

Personoplysningerne opbevares så længe forholdet er i kraft. Derefter holdes personoplysningerne kun så længe, som det er nødvendigt for at overholde enhver lovbestemmelse, der kan pålægge PVM forpligtelsen til at opbevare personoplysningerne i længere tid.

e. Databeskyttelsesrettigheder

PVM oplyser, at du har ret til at kræve adgang til og berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger eller indskrænkning eller indsigelse mod behandling, ligesom retten til dataoverførbarhed eller til tilbagekaldelse af samtykke givet, ved henvendelse til PVM i en skriftlig meddelelse til Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller ved at sende en mail til pvmdpo@it.pvmgrp.com til den databeskyttelsesansvarlige.

Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Ved underskrift af nærværende dokument, giver du dit samtykke til behandling af personoplysninger med henblik herpå. PVM informerer dig om, at du til enhver tid kan tilbagekalde det nævnte samtykke.

Innovative lækkerier, bedre fremtid

https://cdn.sanity.io/images/fkp1j6hx/production/48ffe553aca39e5890f5f89871ebaf228eaedd01-3084x3312.png

Om os

Vores lange historie og dybe rødder kan spores helt tilbage til 1900, og vi er vokset lige siden. Vi er en familieejet virksomhed. I dag er vi en af verdens største producenter og distributører af konfekture. Hver dag tryller vi et smil frem på millioner af menneskers ansigt med søde sager. I løbet af 120 år har vores familievirksomhed udviklet sig til en af verdens største lykkefabrikker. Vi mener, at verden har brug for mange flere smil.

Perfetti Van Melle vil være brancheleder med globalt og lokalt populære, markedsledende og ikoniske brands. Vi vil gerne udvide vores aktiviteter inden for tyggegummi, være førende inden for konfekture og mintpastiller samt ekspandere inden for vingummi. Vi er kommet langt. Vi har en fantastisk historie. Virksomheden har en mangfoldig portefølje af ikoniske og internationalt anerkendte brands, herunder Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Frisk, Smint, Fruit-tella, Golia, Brooklyn, Vivident, Happydent, Daygum, Vigorsol, Big Babol samt Airheads, som flere generationer har holdt og stadig holder af. I 2022 opnåede virksomheden en nettoomsætning på 2,9 milliarder euro. Perfetti Van Melle er nu klar til en betydelig samlet vækst, der er drevet af den nylige overtagelse af velkendte globale tyggegummi- og konfekturebrands fra Mondelēz International i Europa, Nordamerika og Canada. Dermed tilføjes der 11 brands på disse markeder: Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo og Bubblicious i USA, Canada og Europa. Samt de lokale europæiske konfekturebrands Cachou Lajaunie, Negro og La Vosgienne.

Nyheder

Perfetti Van Melle afslutter overtagelse af tyggegummibrand

Det er et stort boost for væksten i Nordamerika og overtagelsen åbner op for nye markeder i Europa. Luxembourg/Amsterdam, C+F Confectionery and Foods S.A. og Perfetti Van Melle Group B.V. meddeler, at Perfetti Van Melle har afsluttet overtagelsen af Mondelēz Internationals tyggegummiforretning i USA, Canada og Europa. Overtagelsen udvider Perfetti Van Melles portefølje, som omfatter globalt anerkendte ikoniske brands som Mentos, Chupa Chups og Airheads. Hermed har virksomheden styrket sin position som global leder inden for konfekturebranchen.

Læs mere

Vores brands

Vores brands er populære i over 150 lande i hele verden

Kontakt

Perfetti Van Melle Danmark ApS,

Strandvejen 60, 2900 Hellerup

Kontakt os